Ke 16.9.2020 klo 19, Manilla-teatteri

Carl Knif Company

AT ONCE, IN HELSINKI

KUVA: YOSHI OMORI

At On­ce, in Hel­sin­ki -teok­ses­sa Carl Knif kään­tää kat­seen koh­ti ih­mi­sen si­sin­tä ja elä­män ar­voi­tuk­sel­li­suut­ta. Teos tar­kas­te­lee ra­di­kaa­lin äkil­li­sen muu­tok­sen mah­dol­li­suut­ta, nel­jän toi­siin­sa ni­vou­tu­van elä­män­ta­ri­nan kaut­ta. Kuu­den tans­si­jan ja kah­den näyt­te­li­jän tul­kit­se­man teok­sen kan­ta­va tee­ma on ih­me osa­na ny­kyih­mi­sen maail­man­ku­vaa.

At On­ce, in Hel­sin­ki on Kni­fin töis­tä suu­ri­muo­toi­sim­pia ja sel­väs­ti myös ki­tey­ty­neim­piä. Te­ki­jäl­le tär­keät ai­heet on nyt nos­tet­tu on­nis­tu­nees­ti ylei­sem­mäl­le ta­sol­le säi­lyt­täen sil­ti kos­ket­ta­vuu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­suu­den.” An­nik­ki Al­ku, Sa­von Sa­no­mat 16.6.2018

 

Kni­fin omi­nai­nen lii­ke­kie­li on usein mää­rä­tie­tois­ta, te­rä­vää ja tar­kas­ti leik­kaa­vaa, ko­vaa­kin. Hen­ki­lö­hah­mo­jaan hän tun­tuu kui­ten­kin kä­sit­te­le­vän lem­peäm­mäl­lä läm­möl­lä, ih­mi­sen heik­kouk­sia ym­mär­täen, mi­kä on omiaan he­rät­tä­mään myös kat­so­jas­sa myö­tä­tun­toa ja sym­pa­tiaa.”  Eri­no­mai­suut­ta-blo­gi

Tekijät

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif | Teks­tit: Kris­to­fer Möl­ler | Tans­si: Jon­na Aal­to­nen, An­ni­ka Hy­vä­ri­nen, Ri­ku Leh­to­pol­ku, Pek­ka Lou­hio, Tom Rejst­röm, Anna Stenberg, Terhi Vaimala,  Ee­ro Ves­te­ri­nen | La­vas­tus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Juk­ka Hui­ti­la | Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast | Pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la | Om­pe­li­ja: Jes­si­ka Erk­ko | Pe­ruuk­kien muo­toi­lu: Hen­riet­ta Huk­ka | Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny & Tans­si­teat­te­ri Raa­tik­ko, 2018 | En­si-il­ta: 2018, Kuo­pio Tans­sii ja Soi | Kie­li: Ruot­si, teks­ti­tys suo­mek­si | Kes­to: 60 min 

Lisätiedot

Kotisivu
Facebook

TRAILERI

OSTA LIPUT